Nasze Stowarzyszenie zostało założone w 2017 r. przez trzydziestoosobową grupę rodziców, nauczycieli i przyjaciół Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach. Łączy nas zainteresowanie sprawami szkoły, jej działaniami i wspomaganie jej rozwoju dla dobra dzieci i całej naszej społeczności lokalnej.

Nasze cele:
1) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez: – zwiększenie szans edukacyjnych oraz zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i artystycznego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz młodego pokolenia na terenie gminy Chmielnik;
2) rozwoju świadomości społecznej i obywatelskiej, więzi międzyludzkich oraz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej gminy Chmielnik;
3) propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych;
4) promowanie historii regionu oraz Polski;
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
6) troska o zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych;
7) promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych;
8) współpraca z władzami samorządowymi w celu wspierania inicjatyw samorządów lokalnych, szczególnie w zakresie budowy placówek oświatowych na terenie gminy;
9) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
10) pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych.