Załącznik do uchwały nr 2/2017 Zebrania Założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły
w Piotrkowicach z dnia 4 maja 2017 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Na Rzecz Szkoły w Piotrkowicach
„Nasza szkoła”
z siedzibą w Piotrkowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych, utworzonym na czas nieoznaczony.

§ 2.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W PIOTRKOWICACH „NASZA SZKOŁA”.

§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności powiatu kieleckiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Piotrkowice.
3. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek Stowarzyszenia może być również pracownikiem Stowarzyszenia.

§ 5.
1. Stowarzyszenie powstało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7.
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez: – zwiększenie szans edukacyjnych oraz zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i artystycznego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz młodego pokolenia na terenie gminy Chmielnik;
2) rozwoju świadomości społecznej i obywatelskiej, więzi międzyludzkich oraz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej gminy Chmielnik;
3) propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych;
4) promowanie historii regionu oraz Polski;
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
6) troska o zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych;
7) promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych;
8) współpraca z władzami samorządowymi w celu wspierania inicjatyw samorządów lokalnych, szczególnie w zakresie budowy placówek oświatowych na terenie gminy;
9) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
10) pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych;

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej;
2) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodego pokolenia;
3) uczestnictwo w spotkaniach z innymi Stowarzyszeniami oraz władzami samorządowymi organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
4) umożliwiania uczniom szerszego dostępu do kultury,
5) udział w konkursach, przeglądach i prezentacjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
6) finansowanie rozszerzonej oferty zajęć pozalekcyjnych;
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
8) pomoc w doposażeniu placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt;
9) wspierania działalności szkoły w zakresie promowania zdrowego stylu życia;
10) promowania placówki oraz osiągnięć indywidualnych uczniów poprzez np. przyznawanie nagród i stypendiów;
11) podejmowanie działań profilaktyki uzależnień;
12) podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności;
13) współpracę z organami administracji publicznej i samorządowej w sferze zadań publicznych;
14) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przyczyniać się do podniesienia roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz do powiększenia jego dorobku duchowego i materialnego;
2) realizować i popierać cele Stowarzyszenia;
3) brać udział w działalności Stowarzyszenia;
4) regularnie uiszczać składki członkowskie, z wyjątkiem, o którym mowa w § 16 ust. 4;
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną lub materialną, w tym finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia za uprzednią zgodą osoby, która ma być w ten sposób uhonorowana.

§ 15.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) brania udziału we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia, w tym w głosowaniach, zebraniach, odczytach i konferencjach;
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 16.
1. Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
1) brania udziału, z zastrzeżeniem ust. 2, we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia, w tym w zebraniach, odczytach i konferencjach;
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków (dotyczy członków wspierających Stowarzyszenia).
2. Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub komisje problemowe.
3. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z uiszczania składek członkowskich.

§ 17.
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) skreślenia z listy członków (dotyczy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia) przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
a) nieprzestrzegania niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) nieuiszczenia składek członkowskich za okres jednego roku,
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) działania na szkodę Stowarzyszenia;
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tej sprawie jest ostateczna.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3, trwa trzy lata.
2. Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3, wybierane są, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie to zdecyduje o wyborach w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów – spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów – w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (danego organu) uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
4. Nie można łączyć członkostwa we władzach, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3. Przewodniczący oraz sekretarz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie może być członkiem władz, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3.
5. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 20.
W przypadku rezygnacji, skreślenia z listy członków lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3, w trakcie danej kadencji, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo dokooptować do swego grona, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, odpowiednio: dwóch nowych członków i jednego nowego członka. Kadencja nowego członka trwa do końca kadencji jego poprzednika. Uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji danego organu pozostały mniej niż trzy miesiące.

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 21.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia a także zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 19 ust. 3;
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, pół godziny później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje każdorazowo pod przewodnictwem wybranego przez siebie członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Protokół z Zebrania sporządza wybrany w tym celu (każdorazowo) sekretarz Zebrania.

§ 22.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się do dnia 30 kwietnia każdego roku – po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok poprzedni.
3. Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz na 3 lata -najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt 2 i 3.
4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
3) na pisemne, umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia żądania.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
4) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
5) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia;
6) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
7) wybór przewodniczącego i sekretarza (danego) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian niniejszego Statutu i siedziby Stowarzyszenia;
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się (likwidacji) Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności;
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
13) podejmowanie decyzji o przystępowaniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń;
14) powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw;
15) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia;
16) podejmowanie innych uchwał, w których niniejszy Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.

VI. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 24.
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie: prezesa, zastępcę prezesa, skarbnika, sekretarza i członka.

§ 25.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza i członka.
2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną w Zarządzie funkcją.

§ 26.
Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) opracowywanie planu i harmonogramu działania na dany rok;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
7) powoływanie komisji problemowych;
8) wnioskowanie o nadanie albo pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
9) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających Stowarzyszenia oraz skreślanie ich z listy członków Stowarzyszenia;
10) występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i pracowników Stowarzyszenia odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi oraz nagrodami;
11) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia a władzami Stowarzyszenia;
12) opracowywanie projektu planu finansowego Stowarzyszenia;
13) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
14) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
15) powoływanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określanie jego struktury;
16) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

VII. KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego i dwóch członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera spośród siebie: przewodniczącego i dwóch członków.

§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej -pod względem rzetelności, celowości i gospodarności;
2) składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli;
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
4) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 29.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w wyniku stwierdzonych uchybień pracy Zarządu Stowarzyszenia lub Biura Stowarzyszenia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów niniejszego Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad prawidłowej gospodarki, ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może występować także z zaleceniami pokontrolnymi; przy czym może wyznaczyć termin, w którym Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany udzielić wyjaśnień.

§ 30.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć -z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 32.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, spadków, zapisów;
3) dochodów z własnej działalności;
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
5) wpływy ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
6) ofiarności publicznej;
7) dotacji.

§ 33.
1. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
§ 35.
1. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, podpis prezesa Zarządu Stowarzyszenia a podczas jego nieobecności – zastępcy prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz kontrasygnata skarbnika albo podpis zastępcy prezesa Zarządu Stowarzyszenia, działającego z upoważnienia prezesa Zarządu, i kontrasygnata skarbnika.
3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą w Biurze Stowarzyszenia – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.
1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia albo zmian niniejszego Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przepis § 21 ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.

Pobierz w pdf